Ngày training: 16/07

1. Trainer: Uyên Bùi – Content Team Leader

2. Nội dung chính:

  • UX Writing là gì?
  • Vì sao chúng ta cần UX Writing?
  • Ai cần biết UX Writing?
  • Khi nào thì ứng dụng UX Writing?
  • Làm sao để triển khai/ ứng dụng UX Writing?
  • Có thể học UX Writing ở đâu?

3. Đối tượng tham gia:

  • Team content: UX writer/content creator/writer/marketer
  • Team design: web designer/UX-UI designer
  • Team account: account/salesman

4. Thời lượng: 40 phút

5. Slide

6. Video