Có thể tự học viết content marketing không?

Có thể tự học viết content marketing không?