Trung bình tỉ lệ phản hồi tin nhắn social theo ngành - Era content