Tỉ lệ % số lượng khách hàng để lại phản hồi ở các kênh - Era content