Dựa vào các số lượt tiếp cận và tương tác trên fanpage để điều chỉnh tỷ lệ giữa các bài viết