Khi xây dựng content marketing plan, bạn cần tuân theo quy luật 80/20