Khách hàng thường bị thu hút bởi hình ảnh thú vị trước khi đọc đến nội dung trên fanpage