Hiển thị hình ảnh ở dạng ô vuông

Hiển thị hình ảnh ở dạng ô vuông